movt nr. 10: Ososma

Commissioned by: CBK Zuid Oost, Amsterdam

[ENGLISH BELOW]

Movt.Nr.10:Ososma is de eerste solo-expositie in museale context in opdracht van CBK Zuidoost.

Charl Landvreugd maakt een nieuw werk op zeer grote schaal dat is gebaseerd op de plattegrond van een Tembe (verzamelnaam voor traditioneel houtsnijwerk en schilderkunst gemaakt door Marrons in de binnenlanden van Suriname) dat tegelijkertijd de drager vormt van ander (bestaand en nieuw) werk van de kunstenaar. Daarmee is Movt. Nr.10: Ososma een kunstwerk én tentoonstelling in één. En is het een platform voor tijdelijke interventies, zoals performances en een publiek programma. Inhoudelijk geeft het een context voor het vaste thema uit het werk van Landvreugd: een reflectie op de culturele hybriditeit als uitgangspunt in de 21e eeuw.

De expositie is een zelfportret van Landvreugd en toont een kritische reflectie op ergens bij willen horen, terwijl je in wording bent. De expositie geeft snapshots weer van een creatief proces, van een ‘practice’ waarin een diversiteit aan materiaal en stijl is gebruikt.

Gedurende de twee maanden van het project wordt de ruimte ofwel de doos of het sculptuur (en de overige oude en nieuwe werken) additioneel geladen met betekenis. Dit gebeurt doordat op gezette tijden performances in de ruimte plaatsvinden. In de Afrikaanse en ook Surinaamse traditie is het geven van betekenis aan levenloze voorwerpen door middel van dans en muziek een diep gewortelde traditie. Een traditie die door de tot slaaf gemaakten is meegenomen naar Suriname en daar – net als in Nederland in sommige delen van de Surinaamse gemeenschap – bewaard is gebleven als cultureel gebruik. Zonder die interactie zijn en blijven gekoesterde voorwerpen in eigenlijke zin doods en weinigzeggend. De performances die tijdens het project door Landvreugd gerealiseerd worden sluiten aan bij deze performatieve traditie maar hebben tegelijkertijd een autonoom scenario met eigen vormgeving. Landvreugd laat zich bij de performances – uitgevoerd door hemzelf en of andere ‘dansers’ – onder meer inspireren door de dance en club cultuur uit de jaren ’80 en ’90 van de twintigste eeuw; een subcultuur die vanuit vooral de homoscene werd gedragen en vormgegeven. Zo zal, net als in het totaal project, ook het performatieve programma van Movt. Nr.10: Ososma, zich kenmerken door de vermenging van culturele invloeden en tradities.

Voor Landvreugd’s gedachten over performance kunt u bijgevoegd artikel Spirited Gestures: Notes on Life Masquerading as Art lezen.

[ENGLISH]

Movt.Nr.10:Ososma is the first solo exhibition in a museum context commissioned by CBK Zuidoost in Amsterdam.

Charl Landvreugd creates a new large scale installation based on the plan in Tembe (collective term for wood carving and painting by Maroons in the interior of Suriname) which simultenously becomes the carrier for other (new and existing) works by the artist. In this form Movt. Nr.10: Ososma art work and exhibition folded into one. At the same time it is a platform for temporary interventions like performances and a public programme. Content wise the installation provides the context for the basic theme in Landvreugd’s work: a reflection on cultural hybridity as a basic principle of the 21st century.

The exhibition is a self-portrait and shows a critical reflection on wanting to belong, while becoming. The installation includes snapshots of a creative process and a practice that includes a diversity of materials and styles.

During the two months of the project the space / installation / sculpture (and other old and new works) will be additionally loaded with meaning. This happens through performances that take place in the space at specific times. In the African and also in the Surinamese tradition, giving meaning to lifeless objects by means of dance and music is deeply rooted. It is a practice that travelled with the enslaved Africans to Suriname and, just like in the Netherlands and some parts of Surinamese society, is cherished as a cultural tradition. Without interaction the objects , in a sense, are dead and meaningless.

The performances that are realised by Landvreugd are connected to this performative tradition but simultaneously they have an autonomous scenario and design. During these performances, executed by himself or other dancers,, Landvreugd is inspired by dance and club culture of the 80s and 90s; a subculture which was carried and shaped by the gay scene. In this way, just like in the total project, also the performative programme of Movt nr. 10: Ososma is characterized by the mixture of cultural influences and traditions.

Powered by: Fonds Ammodo &

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s